Rada Powiatu

Zgodnie z art. 9 ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym:
Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.
Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.
W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.

W skład Rady Powiatu w Staszowie wchodzi 19 radnych.


Członkowie Rady Powiatu kadencja 2014-2018

Przewodniczący Rady: Damian Sierant

Wiceprzewodniczący:  Marek Chyla

Wiceprzewodniczący:  Stanisław Walczyk

Marcin Adamczyk,

Janusz Bąk,

Jerzy Chudy,

Mirosław Ciepiela,

Tomasz Fąfara,

Jerzy Karwasiński,

Adam Kowal,

Andrzej Kruzel,

Jacek Nowak,

Grzegorz Rajca,

Adam Siekierski,

Michał Skotnicki,

Zbigniew Wiącek,

Mirosław Wyrzykowski,

Stanisław Zalewski,

Mariusz Zyngier,

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png