XIV Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: piątek, 04 październik 2019

W dniu 10 października 2019 roku o godzinie 12:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XIV Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XIII/19 z dnia 12 września 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski – projekt 67/19.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie – projekt 82/19.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” – projekt 83/19.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec – projekt 84/19.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2019 – 2027 – projekt 86/19.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok – projekt 87/19.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2020 roku – projekt 88/19.
 12. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty za 2018 rok, pierwszych oświadczeń majątkowych radnych powiatu staszowskiego oraz oświadczeń majątkowych radnych powiatu staszowskiego za 2018.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech