XII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: piątek, 30 sierpień 2019

1Posiedzenie XII sesji Rady Powiatu w Staszowie, odbyło się w piątek 30 sierpnia br. Przewodniczący Rady Grzegorz Rajca przedstawił porządek obrad sesji, po czym radni zgłaszali wnioski i oświadczenia, które dotyczyły m.in.: spraw remontów dróg powiatowych, budowy chodników dla pieszych, pomocy dla rodzin z problemami przemocy domowej, interwencji odpowiednich instytucji i służb w kwestii handlu dopalaczami, bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

link do transmisji obrad


W trakcie posiedzenia starosta staszowski Józef Żółciak wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Akty odebrały: Adela Nowicka pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Staszowie oraz Iwona Poziomek nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Gratulacje złożyli również przewodniczący rady Grzegorz Rajca oraz radny Mariusz Zyngier przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Staszowie i wiceprzewodniczący Romuald Zgrzywa.
W trakcie głosowania podjęto uchwały dotyczące:
- pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinków dróg wojewódzkich Nr 765 o długości 2,492 km Nr 757 o długości 2,164 km zlokalizowanych w Staszowie – projekt 52/19;
- zmiany Uchwały Nr VII/19/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku – projekt 68/19;
- wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za lata 2019 i 2020 – projekt 70/19;
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2019 – 2027 – projekt 71/19;
- zmian w budżecie na 2019 rok – projekt 72/19.
Skarbnik powiatu staszowskiego Jolanta Piotrowska przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Dyrektor staszowskiego szpitala Paweł Wojtasik przedstawił informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2019 roku.
W punkcie obrad piątkowej sesji znalazło się również przedstawienie rocznego sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2018 na terenie powiatu staszowskiego przez Nadzór Wodny w Staszowie, w Połańcu i w Sandomierzu. Sprawozdanie kolejno omówili: Piotr Kowalski z nadzoru wodnego w Staszowie, Dariusz Mech z nadzoru wodnego w Połańcu, Bogusław Domka z nadzoru wodnego w Sandomierzu. Odpowiedzi na licznie zadawane przez radnych pytania udzielał Krzysztof Sobiecki dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech