Ogłoszenie Starosty Staszowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Utworzono: czwartek, 22 sierpień 2019

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19.08.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad  projektem:  
- w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski,

Termin rozpoczęcia konsultacji : 22 sierpnia 2019 r.
Termin zakończenia konsultacji:  5 września 2019 r.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Z projektem można zapoznać się w w/w komórce, a ponadto jest on zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Staszowie  www.staszowski.eu.
Konsultacje  mają formę wyrażenia pisemnej opinii co do projektu w/w aktu.
Opinie należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Staszowie, składać w kancelarii urzędu lub bezpośrednio do komórki organizacyjnej, o której mowa wyżej.  
Do wyrażenia pisemnej opinii  wykorzystywany może być formularz, którego wzór określa załącznik.

Załączniki:

Ogłoszenie Starosty Staszowskiego

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech