Ruszył projekt „Bo jednak z rodziną”

Utworzono: czwartek, 11 lipiec 2019

belka promocyjna

Powiat Staszowski, w dniu 5 lipca 2019 r., podpisał umowę z Województwem Świętokrzyskim, o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014 – 2020 Poddziałanie 9.2.1 rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

    Projekt  pn. „Bo jednak z rodziną”, o wartości 909 tys. 729 zł., realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, jako lidera projektu, w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Połańcu oraz Stowarzyszeniem Amazonek Ziemi Staszowskiej. W ramach projektu realizowane będzie wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, i dotyczyć będzie działań: asystenta rodziny, grupy wsparcia, interwencji kryzysowych,  warsztatów i  poradnictwa dla rodzin, w tym: specjalistycznych, terapeutycznych i prawnych.  Działania skierowane będą do wychowanków rodzin zastępczych, rodziców zastępczych, osób niepełnosprawnych grupy amazonek oraz rodzin i wychowanków z problemem wychowawczym.
    Realizacja projektu potrwa do grudnia 2020 r., a jego dofinansowanie pochodzi z Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

                                Tekst i foto: Joanna Mazur

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech