Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie

Utworzono: czwartek, 27 czerwiec 2019

phoca thumb l 12Podczas 10. sesji Rady Powiatu w Staszowie, jaka odbyła się w dniu 27 czerwca  br., radni przyjęli 12 projektów uchwał, w tym najważniejszy, w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, za 2018 rok.

Zapis transmisji z X Sesji Rady Powiatu w Staszowie

    Przed głosowaniem porządku obrad, w imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie, starosta Józef Żółciak zgłosił jeden projekt uchwały, dotyczący ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych, a także poinformował o dokonanych korektach w projekcie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. Po zatwierdzeniu porządku obrad, w punkcie ,,wnioski i oświadczenia radnych”, zgłoszono sprawy dotyczące: dowozu dzieci z Beszowej do szkół ponadgimnazjalnych, przejazdu samochodów ciężarowych przez Rynek mimo oddanej do użytku obwodnicy Staszowa, oznakowania poziomego jezdni na Rynku, perspektyw zagospodarowania budynku po Komendzie Powiatowej Policji. Radni pytali także o najbliższe plany remontu dróg i infrastruktury drogowej, po uszkodzeniach powstałych w wyniku ulewnych deszczy, w trzeciej dekadzie maja br.
    Następnie rozpoczęto debatę nad raportem o stanie Powiatu Staszowskiego za 2018 rok, zakończoną przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Staszowie wotum zaufania.
    Głosowanie projektu uchwały absolutoryjnej, poprzedziło przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Uchwałę nr 47/2019 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 kwietnia 2019 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2018 rok, wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami, odczytała skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska. Następnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 maja 2019 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie, jak również  uchwałę nr 74/2019 VII Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 3 czerwca 2019 roku, w sprawie opinii o w/w wniosku, odczytała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Niziałek. W świetle zaprezentowanych opinii, uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie za 2018 rok, podjęto bez przewidzianych na tę okoliczność dyskusji. Starosta staszowski Józef Żółciak, podziękował wszystkim radnym oraz współpracownikom, na czele ze skarbnik powiatu Jolantą Piotrowską, za współpracę podczas realizacji zadań, zapisanych w budżecie powiatu w poprzednim roku.    
    Poza 3 uchwałami dotyczącymi wotum zaufania i absolutorium, radni przyjęli również kolejne 9 projektów uchwał, które dotyczyły: • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2018 rok, • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, • zmiany Uchwały Nr IV/30/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 grudnia 2018 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2019 roku • zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie • zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie • zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2019-2027 • zmian w budżecie na 2019 rok, • ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych, mających siedzibę na obszarze powiatu staszowskiego.   
    Wszystkie 12 projektów uchwał, jakie znalazły się w programie sesji, przyjęto jednogłośnie.

                                                                           Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech