Ogłoszenie Starosty

Utworzono: czwartek, 31, styczeń 2019

OGŁOSZENIE
Starosty Staszowskiego z dnia 1 lutego 2019 roku

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad projektami: 
- w sprawie wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
- w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych  zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski

Termin rozpoczęcia konsultacji : 1 luty 2019 r.
Termin zakończenia konsultacji: 15 luty 2019 r.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Z projektami można zapoznać się w w/w komórce, a ponadto są one zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Staszowie  www.staszowski.eu.
Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii co do projektów w/w aktów.
Opinie należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Staszowie, składać w kancelarii urzędu lub bezpośrednio do komórki organizacyjnej, o której mowa wyżej.
Do wyrażenia pisemnych opinii  wykorzystywany może być formularz, którego wzór również zamieszczono na stronie internetowej starostwa.

Załączniki:
- projekt w sprawie wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
- projekt w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
- formularz opinii

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech