Spotkanie z kuratorem

Utworzono: środa, 09, styczeń 2019

13We wtorek 8 stycznia br., miało miejsce spotkanie kierownictwa Kuratorium Oświaty w Kielcach z dyrektorami i nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych z terenu ziemi staszowskiej, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych: starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, burmistrza miasta i gminy Staszów Leszka Kopcia, zastępcy burmistrza dr Ewy Kondek, wójta gminy Bogoria Marcina Adamczyka i naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie staszowskim Tadeusza Kardynała.


    Spotkanie odbyło się z inicjatywy kieleckiego Kuratorium, które  reprezentowali: świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, wicekurator Katarzyna Nowacka, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Zbigniew Wojciechowski i wizytator w Staszowie Anna Sajkiewicz. Podczas posiedzenia omówiono 3 zagadnienia dotyczące:
▪ ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, podpisanej przez prezydenta RP w dniu 29 listopada 2018 roku. Temat omówił kurator Kazimierz Mądzik, przybliżając m.in.: zasady organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz w szkole policealnej, a także warunki uruchamiania przez szkołę kształcenia w zawodzie.
▪ rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i I klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Wystąpienie wicekurator Katarzyny Nowackiej zawierało, m.in. informacje dotyczące: kampanii informacyjnej na rzecz sprawnego przeprowadzenia rekrutacji, prognozy wyboru przez absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego wyboru dalszego kształcenia, sytuacji w szkołach ,,najbardziej konkurencyjnych” oraz wsparcia dla samorządów na adaptacje dodatkowych pomieszczeń do nauki w szkołach ponadpodstawowych.
▪ projektu z dnia 28 listopada 2018 roku Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Omawiając temat dyr. Zbigniew Wojciechowski przybliżył m.in. zasady zatrudniania i powierzania obowiązków doradcom metodycznym.
    Pod koniec spotkania, asystent wojewody Wiktor Kowalski, zaprosił uczniów i pedagogów do udziału w konkursie na temat życia i twórczości Stanisława Moniuszki. Konkurs organizowany przez wojewodę świętokrzyskiego związany jest z obchodami 200. rocznicy urodzin kompozytora. Dyrektorom i pedagogom wręczono także dyplomy poświadczające udział placówek w inicjatywie ,,Hymn dla Niepodległej”, zrealizowanej w dniu 11 listopada 2018 roku.


                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech