Uchwalono budżet powiatu staszowskiego na 2019 rok

Utworzono: piątek, 28, grudzień 2018

phoca thumb l 12W dniu 28 grudnia 2018 roku, podczas 5. sesji Rady Powiatu w Staszowie, przegłosowano 8 projektów uchwał, w tym tę najważniejszą, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu staszowskiego na 2019 rok.

    Do zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Rajcę porządku obrad, starosta staszowski Józef Żółciak, w imieniu Zarządu Powiatu, zgłosił dodatkowo 4 projekty uchwał i taki program posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
    Procedowanie uchwał rozpoczęto od przegłosowania projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata: 2019-2027. Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, w sprawie opinii o projekcie w/w uchwały, odczytała skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska. Drugi projekt uchwały dotyczył budżetu powiatu staszowskiego na 2019 rok. Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie budżetu, również odczytała skarbnik Jolanta Piotrowska. Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu w Staszowie, wyrazili pozytywne opinie zarówno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu, jak i o projekcie budżetu, który został uchwalony jednogłośnie. W dalszym ciągu głosowań, przyjęto jeszcze 6 projektów uchwał, które dotyczyły: ▪ zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, ▪ zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu na 2019 rok, ▪ ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Staszowskiego, łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, ▪ zmiany uchwały Nr LIV/8/18 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku, ▪ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata: 2018-2027, ▪ zmian w budżecie na 2018 rok.
    W punkcie wolne wnioski radni poruszali sprawy dotyczące: umożliwienie petentom w Starostwie dokonywanie płatności bezgotówkowej, utrzymania zimowego dróg powiatowych, budowy chodnika przy drodze do Pacanówki w ciągu nowo pobudowanych domów, a także od Sielca do Koniemłót, planów adaptacji budynku po byłej komendzie powiatowej policji oraz dostępności do aplikacji stacji meteorologicznej w Małej Wsi, w gminie Bogoria.
    Do wniosków radnych odniósł się starosta Józef Żółciak, przedstawiając aktualne możliwości ich realizacji. Przed zamknięciem posiedzenia przewodniczący Rady Grzegorz Rajca i starosta Józef Żółciak złożyli wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

    Dochody budżetu powiatu na 2019 rok zaplanowano w wysokości 71 mln 165 tys. 729 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 66 mln 456 tys. 366 zł, a dochody majątkowe w wysokości 4 mln 709 tys. 362 zł. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 69 mln 856 tys. 129 zł, z tego: wydatki bieżące – 59 mln 393 tys. 915 zł, a wydatki majątkowe – 10 mln 462 tys. 214 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku budżetowym, uchwalono w wysokości 11 mln 734 tys. 792 zł, z tego: wydatki bieżące – 4 mln 112 tys. 813 zł, a wydatki majątkowe – 7 mln 621 tys. 979 zł. Nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie – 1 mln 309 tys. 600 zł, w całości przeznaczono na spłatę rat kredytów. W budżecie utworzono rezerwy: ogólną w wysokości – 90 tys. zł oraz celową w wysokości – 115 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.       


                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech