Z obrad 56. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: piątek, 18, maj 2018

phoca thumb l 7Posiedzenie odbyło się w czwartek, 17 maja br.  Przed przystąpieniem do realizacji merytorycznej części obrad, starosta staszowski Michał Skotnicki poinformował radnych i wszystkich zebranych o uhonorowaniu grawertonem, w dniu poprzedzającym obrady, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie przez warszawskie Stowarzyszenie ,,Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej”.

Wyróżnienie, jakie otrzymało PCPR w Staszowie, przyznano za, cyt.: ,,Powierzanie dzieci w roku 2017 wyłącznie do rodzinnych form pieczy zastępczej”. W sumie, oprócz powiatu staszowskiego, uhonorowano jeszcze 3 inne powiaty: koniński, leski oraz pułtuski. Gala z udziałem, m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy–Błońskiej, ministra w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery i podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Bojanowskiej, odbyło się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Natomiast powiat staszowski w Warszawie reprezentowali: starosta staszowski Michał Skotnicki, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Ogórek oraz Dorota Lech – przedstawicielka rodzin zastępczych z terenu ziemi staszowskiej.
    Z kolei prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu, przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Jacek Nowak, odebrał gratulacje za uhonorowanie spółki PGK w Połańcu nagrodą wojewody ,,Laur Świętokrzyski 2017”, w kategorii „Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku”. Statuetki laureatom w różnych kategoriach z terenu województwa, wręczono w dniu 27 kwietnia br. w Centrum Kongresowym Targów Kielce.
    Po przegłosowaniu porządku obrad zaproponowanego przez  przewodniczącego Rady Damiana Sieranta, w punktach interpelacje i zapytania, radni postulowali, m.in. ustawienia dodatkowych znaków ograniczających prędkość i tonaż pojazdów na niektórych odcinkach dróg powiatowych, a także zgłosili potrzebę dodatkowej promocji oferty pływalni Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie, szczególnie wśród uczniów szkół wszystkich szczebli na terenie ziemi staszowskiej.
    Jednogłośnie przyjęto 15 projektów uchwał, które dotyczyły: zmiany  regulaminu  dotyczącego  niektórych  zasad  wynagradzania   nauczycieli   zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski, przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej” za rok 2017 dla Powiatu Staszowskiego, zwolnienia  od  obowiązku  realizacji  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  dyrektorów: Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, udzielania  pomocy  finansowej  Gminie  Raków  na  wzniesienie  pomnika  Wincentego  Witosa  na terenie miasta Kielce, zmian w budżecie na 2018 rok, a także udzielenia pomocy finansowej gminom: Szydłów, Staszów, Połaniec, Osiek, Łubnice, Rytwiany, Bogoria i Oleśnica, z przeznaczeniem na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest, bądź utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej.
    Pod koniec sesji radni, także jednogłośnie, zaakceptowali sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  powiatu  staszowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png