LIV Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: poniedziałek, 19, marzec 2018

W dniu 27 marca 2018 roku o godzinie 09.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

LIV Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Porządek obrad sesji.
4.    Przyjęcie Protokołu Nr LIII/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego wraz z podziałem środków na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli mianowanych w 2017 roku, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat staszowski ze szczegółowością do jednostek i kwot ogółem dla poszczególnych jednostek i z uzasadnieniem.
8.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
a)    trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania - projekt 3/18;
b)    uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej dla Powiatu Staszowskiego na lata 2018 - 2020 – projekt 7/18;
c)    przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020” – projekt 8/18;
d)    określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku – projekt 14/18;
e)    wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Osiek i Bogoria – projekt 10/18;
f)    wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Staszów w obrębie Kurozwęki – projekt 11/18;
g)    wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Staszowskiego nieruchomości gruntowej położonej w Wymysłowie obręb Rudniki gmina Połaniec za cenę ustaloną w rokowaniach, wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego – projekt 12/18;
h)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2666/1 o pow. 0,0047 ha – projekt 23/18.
i)    wydawania gazety samorządowej „Powiat Staszowski – Pismo Rady i Zarządu Powiatu Staszowskiego” – projekt 13/18;
j)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów – projekt 15/18;
k)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 16/18;
l)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2018 – 2027 – projekt 17/18;
m)    zmian w budżecie na 2018 rok – projekt 9/18.
9.    Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
10.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech