Z posiedzenia Rady Społecznej Szpitala

Utworzono: środa, 21, luty 2018

phoca thumb l 1Członkowie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Społecznej w Staszowie obradowali w dniu 20 lutego br. Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady, starosta staszowski Michał Skotnicki.

Po przyjęciu zaproponowanego porządku obrad, członkowie Rady Społecznej pozytywnie zaopiniowali plan finansowy i inwestycyjny SPZZOZ na 2018 rok oraz wyrazili zgodę na odnowienie kredytu na rachunku bieżącym szpitala. Także pozytywnie, w drodze uchwały, zaopiniowano wniosek dyrektora szpitala o zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w celu modernizacji i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Na tę inwestycję, we wrześniu ubiegłego roku, szpital pozyskał dofinansowanie w kwocie 5 mln 950 tys. zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png