Podsumowanie programu edukacji ekologicznej w staszowskim Liceum

Utworzono: środa, 07, luty 2018

9
W dniu 6 lutego br., w auli Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie odbyła się III sesja naukowa, podsumowująca działania w ramach programu edukacji ekologicznej pn. „Ożywić pola – rok gęgawy”.

W ramach programu, w roku szkolnym 2016/2017 odbyły się, m.in.: wycieczki ornitologiczne, spotkania z przedstawicielami kół łowieckich oraz Nadleśnictwa Staszów. Uczniowie wzięli udział także, m.in. w: „Nocy biologów”, oraz „Hubertusie Staszowskim”, a koordynujący program nauczyciele staszowskiego Liceum odbywali spotkania z gimnazjalistami.  Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, m.in.: wicestarosta Tomasz Fąfara, członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy oraz przewodniczący Komisji Oświaty Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Staszowie Zbigniew  Wiącek, przedstawiciele: Nadleśnictwa Staszów, współpracujących ze szkołą kół łowieckich, Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz uczniowie LO. Wszystkich obecnych powitała dyrektor Liceum Anna Karasińska, która zaprosiła do wysłuchania prelegentów, prezentujących referaty o tematyce ekologicznej, a także odczytała list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął swoim patronatem obchody 100-lecia staszowskiego Liceum. W programie konferencji znalazło się 5 referatów: Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnobrzegu Tadeusz Jabłoński przedstawił zagadnienie łowiectwa i ochrony przyrody, przedstawiciel Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Dariusz Wiech omówił „Walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Ponidzia”, nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów Adam Lubera przedstawił rolę i znaczenie leśnictwa w kształtowaniu krajobrazu w aspekcie programu „Ożywić pola”, natomiast nauczyciele biologii LO, Grzegorz Skubera oraz Mariusz Ziętarski omówili zagadnienie programu „Ożywić pola” w następujących referatach: „Gęś Gęgawa bohaterką X edycji programu Ożywić pola” oraz „Podsumowanie szkolnych działań w ramach ogólnopolskiej akcji Ożywić pola”. Podsumowania sesji naukowej dokonała dyrektor Anna Karasińska, która wszystkim zaangażowanym we współpracę ze staszowskim LO, wręczyła okolicznościowe dyplomy wraz z podziękowaniami.  Organizatorem sesji naukowej byli: Starostwo Powiatowe w Staszowie, Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Polski Związek Łowiecki oraz Lasy Państwowe.  

 

Tekst i foto: Michał Skrętek

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png