Z obrad konwentu

Utworzono: czwartek, 01, luty 2018

phoca thumb l 3W dniu 31 stycznia br., w Starostwie staszowskim odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu staszowskiego. Obrady otworzył i prowadził przewodniczący konwentu wójt gminy Bogoria Władysław Brudek.

   W programie spotkania znalazły się:
1. Informacja o planowanych przez powiat, wspólnie z gminami, remontach dróg powiatowych, którą przedstawił wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara. Między innymi poinformował, że w dniu 6 lutego br, nastąpi otwarcie ofert przetargów na przebudowy 2 odcinków dróg powiatowych w gminach: Bogoria i Osiek. Łączna długość odcinków to 2,5 km, a zakładane koszty przebudowy wynoszą 2 mln 428 tys. zł, z czego 80% zostanie pokryte z ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata: 2016-2019”. Pozostałe 20%, solidarnie po 10%, przez powiat staszowski oraz gminy: Bogoria i Osiek. Oprócz w/w wniosków ,,limitowych”, Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie przygotował jeszcze 4 wnioski rezerwowe na przebudowę odcinków dróg powiatowych w gminach: Łubnice, Oleśnica, Staszów i Szydłów. Łączna długość tych odcinków wynosi 3,2 km a planowane koszty to: 2 mln 147 tys. zł. Ponadto powiat staszowski przesłał do wojewody świętokrzyskiego zapotrzebowanie na środki z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, które aktualnie jest rozpatrywane.
2. Propozycja grupowego zakupu paliwa gazowego przez powiat staszowski, gminy i miasta, na lata: 2019 – 2020, przedstawiona przez Artura Pisarczyka z ,,Konsulting” w Lipnicy, który także poinformował o planowanych oszczędnościach w związku z grupowym zakupem tego paliwa w latach: 2017-2018. W sumie oszczędności te powinny wynieść łącznie około 566 tys. 885 zł.
3. Wniosek o skoordynowanie obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, imprez organizowanych przez: powiat, miasta i gminy oraz gminy.
4. Prośba dyrektora staszowskiego szpitala Pawła Wojtasika o wsparcie finansowe przez powiat i gminy zadania pt. ,,Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, celem rozwoju sytemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim”.

    Po przedyskutowaniu w/w tematów oraz zgłoszonych wniosków dotyczących poruszonych kwestii, przewodniczący Władysław Brudek podziękował wszystkim za obecność na obradach i zamknął posiedzenie.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

   

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png