Rada Społeczna o strategicznych inwestycjach w staszowskim szpitalu

Utworzono: czwartek, 30, listopad 2017

phoca thumb l 6W dniu 30 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. Otworzył je i prowadził przewodniczący Rady, starosta staszowski Michał Skotnicki.

Pierwszy punkt obrad, dotyczył planów rozbudowy części głównej budynku, co pozwoliłoby poprawić warunki leczenia w poszczególnych oddziałach oraz dostosować liczbę łóżek do aktualnych potrzeb i obowiązujących norm. Planowany zakres rozbudowy jest następujący:
I piętro - Oddział Chorób Wewnętrznych –  adaptacja 2 sal na potrzeby rozwijającego się Oddziału Geriatrii. Dobudowa nowej części w celu zwiększenia liczby łóżek na Oddziale Chorób Wewnętrznych. Rozszerzenie pododdziału intensywnej opieki kardiologicznej. W tym zakresie SPZZOZ w Staszowie, złożył wniosek pn. „Poprawa jakości opieki kardiologicznej poprzez rozbudowę szpitala w Staszowie o pododdział intensywnej opieki kardiologicznej” – Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020.
II piętro - Oddział Intensywnej Terapii – utworzenie 9 stanowisk z nowoczesnym sprzętem oraz zapleczem socjalnym i technicznym oddziału.
III piętro - Oddział Chirurgii Ogólnej, który zajmie miejsce Oddziału Urologii i po powiększeniu o dobudowane skrzydło pawilonu zwiększy bazę łóżkową. Oddział Urologii zostanie przeniesiony na miejsce Oddziału Chirurgii i będzie dysponował 27 łóżkami, własną salę operacyjną i bardzo dobrymi warunki socjalno-bytowe dla pacjentów i personelu.
IV piętro - Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z pododdziałem endoprotez, przeniesiony z II piętra, poprawi warunki socjalno-bytowe dla pacjentów i personelu. Jednocześnie będzie zachowany rozdział części endoprotezowej od urazowej. Łączna liczba łóżek będzie wynosić 45.
V piętro – Pomieszczenia przeznaczone do otwarcia nowego zakresu świadczeń.
    Jak poinformował dyr. Paweł Wojtasik, zostanie także złożony wniosek do RPOWŚ 2014-2020, obejmujący: I piętro – zaadoptowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych – stworzenie pracowni diagnostyki kardiologicznej, II piętro  - rozbudowę, nadbudowę i przebudowę Oddziału Położniczo - Ginekologicznego z Blokiem Porodowym, III piętro – zaadoptowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej – dodatkowe 2 sale dla pacjentów, IV piętro - zaadoptowanie pomieszczeń na potrzeby zaplecza technicznego z systemem obsługi klimatyzacji.
    W związku z przyszłymi inwestycjami zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w kwocie 11 mln zł, co zostało w pełni zaakceptowane przez członków Rady Społecznej, podobnie jak i wszystkie planowane do realizacji zadania.
    Z kolei, starosta staszowski Michał Skotnicki poinformował członków Rady o rozpoczętej procedurze przetargowej dotyczącej realizacji znaczącej inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim”. Projekt, o wartości 7 mln 768 tys. 183 zł, uzyskał wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowę o dofinansowaniu zadania, w kwocie: 5 mln 950 tys. zł, tj. 80% kosztów, podpisano w dniu 3 września br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.
    Pod koniec posiedzenia przegłosowano dwie uchwały akceptujące zakup dla staszowskiego szpitala: Ambulansu typu C wraz z wyposażeniem za 450 tys. zł  - środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa oraz iluminatora naczyniowego i miernika wodoru za 32 tys. 180 zł  - darowizna na zakup z Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu.

                                Tekst: Agnieszka Antonik
                                Foto: Jan Mazanka

 

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png