Z obrad 41. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: sobota, 29, kwiecień 2017

phoca thumb l 2Posiedzenie odbyło się w dniu 28 kwietnia br. Do porządku obrad, zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta, nie zgłoszono uwag. Tak więc, pod głosowanie poddano 7 projektów uchwał, które dotyczyły:


1. zmian w uchwale XXIX/64/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 sierpnia 2016 roku, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu,
2. przyjęcia sprawozdania z działalności oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu staszowskiego za 2016 rok,
3. przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie o stanie bezpieczeństwa powiatu, w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok,
4. przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu staszowskiego za 2016 rok,
5. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych na terenie gmin: Staszów, Osiek i Szydłów,
6. przyjęcia ,,Oceny zasobów pomocy społecznej” za 2016 rok dla Powiatu Staszowskiego,
7. zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

    Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte jednogłośnie. Następnie, również w drodze głosowania, radni przyjęli sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, za 2016 rok.
    W obradach uczestniczył poseł na Sejm RP Kazimierz Kotowski, który poinformował radnych o aktualnych pracach prowadzonych w parlamencie. Nawiązał również do swojej współpracy z Radą i Zarządem Powiatu Staszowskiego, z okresu pełnienia funkcji starosty opatowskiego i prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich, a później członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, kiedy to, m.in. odpowiadał za konsultacje z samorządami zapisów strategii rozwoju województwa oraz stworzenie podstaw negocjacji z Komisją Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jak stwierdził poseł Kazimierz Kotowski, dobrze wynegocjowany RPO spowodował przyznanie znacznych środków na dla województwa i obecnie stanowi podstawowe źródło finansowania szeregu inwestycji infrastrukturalnych i gospodarczych, jak również zadań w sferze społecznej. Poseł, wspominając swoje doświadczenia w pracy samorządowej, zwrócił uwagę na wypracowanie w naszym kraju, przez ostatnie ponad 25 lat, korzystnych i sprawdzonych wzorców zarządzania w samorządach różnych szczebli, kolektywnego podejmowania decyzji, zarówno w sferze planowania, jak i realizacji inicjatyw. Dzięki decentralizacji władzy i przekazania znacznych kompetencji gminom, powiatom i województwom, reforma samorządowa w Polsce, była najlepiej zrealizowaną, w porównaniu do innych reform, i stanowi obecnie wzór dla szeregu krajów podejmujących podobne wyzwania, szczególnie z dawnego bloku wschodniego.
                                                                       

Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech