Zaproszenie do konsultacji organizacje pozarządowe

Utworzono: czwartek, 09, marzec 2017

OGŁOSZENIE

Starosty Staszowskiego z dnia 9 marca 2017 roku


Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)  oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad projektem:  
- w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Staszowskiego na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku

Termin rozpoczęcia konsultacji: 9 marca 2017 r.
Termin zakończenia konsultacji: 23 marca 2017 r.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Z projektem można zapoznać się w w/w komórce, a ponadto jest on zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Staszowie  www.staszowski.eu.
Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii co do projektu w/w aktu.
Opinie należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Staszowie, składać w kancelarii urzędu lub bezpośrednio do komórki organizacyjnej, o której mowa wyżej.
Do wyrażenia pisemnych opinii  wykorzystywany może być formularz, którego wzór określa załącznik.

Załączniki:

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png