Z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy

Utworzono: wtorek, 17, styczeń 2017

phoca thumb l 1Porządek posiedzenia, które odbyło się w dniu 16 stycznia br., w Starostwie staszowskim, zawierał sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie w 2016 roku oraz opiniowanie: kierunków wydatkowania środków Funduszu Pracy w 2017 roku, zasad organizowania i finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, planu wydatków fakultatywnych, planu szkoleń zawodowych, a także wniosku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik ogrodnik w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym.

W spotkaniu uczestniczył starosta staszowski Michał Skotnicki, członkowie Rady oraz pracownicy Urzędu Pracy. Obrady prowadziła przewodnicząca Rady, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, a poszczególne zagadnienia przedstawiał dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt Kozieł. W końcu grudnia 2016 roku, w powiecie staszowskim zarejestrowanych było 2890 osób bezrobotnych i była to liczba niższa niż przed rokiem o 161 osób, a stopa bezrobocia w końcu listopada wynosiła 8,8% i była niższa niż przed rokiem o 0,8%. W 2016 roku, na działania związane z promocją zatrudnienia oraz łagodzeniem skutków bezrobocia, wydatkowano łącznie ponad 21,3 mln zł, z których między innymi na aktywizację zawodową bezrobotnych wydatkowano ponad 10,5 mln zł, na świadczenia dla bezrobotnych blisko 5,6 mln zł, na ubezpieczenie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku ponad 1,8 mln zł a na szkolenie ustawiczne pracowników ponad 0,5 mln zł. Ze środków pozyskanych na aktywizację bezrobotnych między innymi ponad 4,1 mln zł przeznaczono na staże, blisko 1,8 mln zł na prace interwencyjne, blisko 1,7 mln zł na refundację wynagrodzeń osób do 30 roku życia, ponad 1,2 mln zł na wsparcie osób podejmujących działalność gospodarczą, ponad 1 mln zł na refundację kosztów wyposażenia tworzonych stanowisk pracy, blisko 0,3 mln zł na szkolenia i 0,3 mln zł na bony na zasiedlenie. Ogółem do udziału w realizowanych aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu w 2016 roku skierowano 1299 osób bezrobotnych, a 2443 osoby podjęły pracę lub działalność gospodarczą bez udziału środków Funduszu Pracy. Na 2017 rok dla powiatu staszowskiego przyznano według algorytmu 8,1 mln zł. W kwocie tej zawierają się między innymi wydatki związane z kontynuacją realizacji programów unijnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wśród zaproponowanych i pozytywnie zaopiniowanych przez Radę kierunków wydatkowania posiadanych środków tradycyjnie dominują staże, prace interwencyjne, środki na wspieranie podejmowanej działalności gospodarczej i refundację kosztów tworzonych stanowisk pracy. Oprócz tej kwoty powiat posiada również 2,5 mln zł na kontynuację umów zawartych w sprawie refundacji wynagrodzeń osób do 30 roku życia. Dodatkowe środki, jak co roku, będą możliwe do pozyskania w ramach uruchamianych przez ministerstwo rezerw. Nie uległy większym zmianom zasady organizowania i finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Rada pozytywnie zaopiniowała wszystkie sprawy przewidziane porządkiem posiedzenia.  
                                    

Tekst: PUP w Staszowie
                                     Foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png