Prawie wszystko o samorządzie

Utworzono: wtorek, 08 listopad 2016

phoca thumb l 7,,Obywatelem być to znaczy…”, pod takim hasłem odbyło się ponad dwugodzinne spotkanie uczniów staszowskich szkół ponadgimnazjalnych z Markiem Jarco z Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i wicestarostą staszowskim Tomaszem Fąfarą.

    Rozpoczęto od omówienia i przedyskutowania roli samorządów wszystkich szczebli w realizacji zadań publicznych, a także samodzielnego wykonywania pewnych funkcji państwowych o charakterze administracyjnym. Przypomniano proces wdrożenia reformy ustrojowej państwa z 1998 roku i wprowadzenia trójstopniowego podziału terytorialnego kraju, zapoczątkowanego w 1990 roku, kiedy to reaktywowano samorząd na szczeblu gminnym. Zwrócono uwagę na znaczenie samorządu w życiu społeczności lokalnych, które otrzymały skuteczne narzędzie do realizacji zadań publicznych poprzez bezpośredni udział w sprawowaniu władzy na różnych szczeblach.
    W drugiej części spotkania Marek Jarco omówił znaczenie i rolę samorządu województwa świętokrzyskiego i jego jednostek zależnych, skupiając się głównie  na przybliżeniu specyfiki pracy Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Województwa, a także Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wicestarosta Tomasz Fąfara przedstawił zadania własne samorządu powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, w szczególności: staszowskiego szpitala, Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzie, szkół ponadgimnazjalnych, Powiatowego Urzędu Pracy, Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Sportowego. Omówił również kompetencje poszczególnych Wydziałów Starostwa i zakres spraw które obywatel może załatwić, głównie w: Wydziale Komunikacji i Transportu, Geodezji i Ewidencji Gruntów, Gospodarki Nieruchomościami, Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa czy w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
    Znaczna część spotkania dotyczyła zasad współpracy mieszkańców gmin i powiatów z organami władzy, tj. starostą, wójtem, burmistrzem i radnymi rad wszystkich szczebli, co ma decydujące znaczenie, m.in. przy podejmowaniu właściwych decyzji, w tym wyboru inwestycji do realizacji, mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo życia społeczności lokalnych. Zwrócono uwagę na konieczność aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym, m.in. w wyborach władz samorządowych wszystkich szczebli.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech