Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Utworzono: czwartek, 18, sierpień 2016

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

W związku z przeprowadzonymi w dniach 3.08.2016 r. – 17.08.2016 r. konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” można było składać uwagi, opinie i wnioski dotyczące programu. W wyznaczonym terminie zgłoszono jedną propozycję do w/w projektu Programu. Formularz konsultacji projektu złożył LZS SIGMA OSiR Staszów.

LZS SIGMA OSiR Staszów zaproponował dopisanie podpunktu w dziale VI. Priorytetowe zadania publiczne, w pkt. 4 działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Proponowany zapis to:
d) wspieranie i rozwój aktywności sportowej osób niepełnosprawnych.
Potrzebę umieszczenia danego zapisu w rocznym programie, LZS SIGMA OSiR Staszów uzasadnił następująco: „upowszechnianie i promocja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych ma wpływ na poprawę stanu zdrowia mieszkańców. Osiągnięcia niepełnosprawnych sportowców promują Powiat Staszowski, wspieranie ich działalności pozytywnie wpływa na wizerunek samorządu. Zabezpieczenie zapisów i środków budżetowych na sport osób niepełnosprawnych umożliwi wspieranie ich działalności w ramach klubów sportowych”.
Propozycje uwzględniono w rocznym programie na rok 2017.
Opinię o rocznym programie współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi wystawiono „raczej pozytywną”.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png