Szanowni Państwo

Skotnicki Michał

Szanowni Państwo!

    Pragnę poinformować, że w dniu 22 lipca 2016 roku, podczas obrad 28. sesji Rady Powiatu w Staszowie, uchwałą nr 28/36/16, radni jednogłośnie przyjęli ,,Strategię Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2025”, której tworzenie rozpoczęto od Uchwały Zarządu Powiatu w Staszowie nr 60/14 z 20 sierpnia 2014 roku, w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania strategii. Pracami nad stworzeniem dokumentu koordynował Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie staszowskim. Po blisko dwuletnich działaniach, łącznie z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko zapisów strategii, w rozdziale VIII określono wizję strategii, którą jest ,,Ziemia Staszowska w nurcie europejskich przemian technologicznych i społecznych”. Do jej spełnienia dążyć się będzie poprzez realizację CELU GENERALNEGO, jakim jest: TWORZENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNEGO POWIATU. Z kolei, osiągnięcie Celu Generalnego możliwe będzie poprzez działania określone przez VII CELÓW STRATEGICZNYCH, dla których przyporządkowano w sumie 42 CELE OPERACYJNE. W rozdz. IX. przypisano im 31 inwestycji i inicjatyw, jakie sformułowano na podstawie 167 zadań, począwszy od złożonych i o znacznej wartości, do propozycji mniejszych, zgłaszanych przez: władze gminne, oświatowe, przedsiębiorców i inne środowiska, jakie wzięły udział w konsultacjach społecznych podczas pisania strategii. Wykaz powyższych 167 zadań, został usankcjonowany uchwałą nr 58/16 Zarządu Powiatu w Staszowie, podczas obrad w dniu 4 sierpnia br. Pełny tekst strategii, a także prognozy oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółowym wykazem zadań i inwestycji zgłoszonych do realizacji w latach 2016 – 2025, można odebrać w formie wydruku lub na CD w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie Powiatowym w Staszowie , ul. Piłsudskiego 7, pokój 29.
    Wszystkim Państwu, szczególnie inwestorom planującym realizację wszelkich inicjatyw na terenie ziemi staszowskiej, życzę aby dokument strategii i jego zapisy pomogły w uzasadnieniu celowości działań i w otrzymaniu dofinansowania na ich wykonanie.

  

                                  Z poważaniem

                                Starosta Staszowski

podpis starosta skotnicki
                                  Michał Skotnicki

1. Uchwała nr XXVIII/63/2016 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lipca 2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2016 - 2025
2. Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2025, czerwiec 2016 rok
3. Prognoza Oddziaływania na środowisko dla strategii powiatu staszowskiego na lata 2016-2025, czerwiec 2016 rok
4. Opinia RDOŚ
5. Opinia SANEPID

 

 

 

 

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png