Z obrad 28. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: piątek, 22, lipiec 2016

phoca thumb l 10Posiedzenie odbyło się w piątek, 22 lipca br., a jeden z 28 przegłosowanych projektów uchwał, dotyczył przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2025”, której tworzenie rozpoczęto w sierpniu 2014 roku, od Uchwały Zarządu Powiatu w Staszowie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania strategii.

Prace nad stworzeniem dokumentu koordynował Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie staszowskim. Po blisko dwuletnich działaniach, łącznie z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko zapisów strategii, w rozdziale VIII określono wizję strategii, którą jest ,,Ziemia Staszowska w nurcie europejskich przemian technologicznych i społecznych”, do spełnienia której, dążyć się będzie poprzez realizację CELU GENERALNEGO jakim jest: TWORZENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW  ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNEGO POWIATU. Z kolei, osiągnięcie Celu Generalnego, możliwe będzie poprzez działania określone przez VII CELÓW STRATEGICZNYCH, dla których przyporządkowano w sumie 42 CELE OPERACYJNE, którym w rozdz. IX. przypisano 31 inwestycji i inicjatyw, jakie sformułowano na podstawie 167 zadań, począwszy od złożonych i o znacznej wartości, do propozycji mniejszych, zgłoszonych przez: władze gminne, oświatowe, przedsiębiorców i inne środowiska, jakie wzięły udział w konsultacjach społecznych podczas pisania strategii. Wykaz powyższych 167 zadań, zostanie usankcjonowany uchwałą Zarządu Powiatu w Staszowie, podczas obrad na najbliższym posiedzeniu. Więcej na www.staszowski.eu.
    Nadzwyczaj duża liczba projektów uchwał 28 sesji, wynikała z procedury udzielania przez powiat pomocy finansowej gminom na realizację ich zadań i inicjatyw. 8 projektów, na łączną kwotę 48 tys. 785 zł, dotyczyło wsparcia realizacji programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie wszystkich 8 gmin ziemi staszowskiej. Podobnie 8 projektów, na łączną kwotę 40 tys. zł, skierowanych do wszystkich gmin powiatu, zawierało środki z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Również 8 projektów, na łączną kwotę 740 tys. zł,  dla gmin: Staszów, Połaniec, Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany ( 2 projekty ) i Szydłów, dotyczyło udzielenia pomocy finansowej na realizację, min.: modernizacji kanalizacji sanitarnej, remontów przepompowni ścieków, budowę sieci wodociągowej i stacji pomp oraz zakup zbiornika przeznaczonego do magazynowania wody pitnej, a także termomodernizację budynku. Pozostałe 3 projekty uchwał jakie zostały przegłosowane podczas obrad, dotyczyły: zmiany Uchwały nr XXIV/14/16 z dnia 30 marca 2016 r., w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2027 oraz zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
    Przed zakończeniem obrad starosta staszowski Michał Skotnicki poinformował o odebraniu, w środę 20 lipca br., promesy w kwocie 107 tys. 500 zł na remont drogi powiatowej Wiśniówka-Niekrasów. Powyższe środki, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pochodzą z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png