Wszystko o ,,Ekonomii Społecznej”

Utworzono: środa, 29, czerwiec 2016

W  dniu 21 czerwca br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie odbyło się spotkanie poświęcone ekonomii społecznej. Konferencję otworzył starosta staszowski Michał phoca thumb l 2Skotnicki, który powitał zebranych i życzył owocnych obrad. Spotkanie prowadziły panie z: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego: Anna Górak, Anna Marwicka, Renata Sobieraj oraz Dorota Hlebicka–Józefowicz.
Uczestnikami konferencji byli pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu staszowskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie.
Wygłoszone następujące referaty:
1.    pani Renata Sobieraj – przedstawiła zebranym informację o Świętokrzyskiej  Ekonomii Społecznej, opis zadań, celów, do których zalicza się m.in.: doradztwo, utworzenie portalu internetowego dotyczącego ekonomii społecznej, opracowywanie analiz i raportów, utworzenie katalogu Podmiotów Ekonomii Społecznej, nawiązywanie partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
2.    pani Dorota Hlebicka – Józefowicz przedstawiła informację o IX. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Informacje dotyczyły w szczególności Działań 9.1. oraz 9.2., z omówieniem celów projektów, uprawnionych podmiotów do składania wniosków oraz alokacji środków;
3.    pani Anna Marwicka – przedstawiła informację o projektach partnerskich, procedurze zawiązywania partnerstw, dostępu do poszczególnych działań, oraz krótki opis programu Aktywizacja i Integracja.
4.    pani Anna Górak – przybliżyła ,,ABC Ekonomii Społecznej”, w szczególności czym jest ekonomia społeczna, a także jakimi cechami charakteryzują się przedsiębiorstwa społeczne.
 
Na zakończenie pani Renata Sobieraj  wygłosiła referat „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych”. W spotkaniu wzięło udział 40 osób. Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, z zainteresowaniem poruszali w dyskusji tematy związane z tworzeniem projektów aktywizacji zawodowej.

Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png