XXVII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Utworzono: piątek, 10, czerwiec 2016

W dniu 22 czerwca 2016 roku o godzinie 09.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XXVII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu XXVI/16 z dnia 24 maja 2016 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie:
  a)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok – projekt 26/16;
  b)    podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie – projekt 27/16.
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
  a)    zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie – projekt 28/16;
  b)    zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie – projekt 29/16;
  c)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2015 rok – projekt 30/16;
  d)    wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Łubnice – projekt 31/16;
  e)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2016 – 2027 – projekt 32/16;
  f)    zmian w budżecie na 2016 rok - projekt 33/16;
  g)    przyjęcia informacji z realizacji w 2015 roku Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, opracowanego na lata 2007 – 2015, w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych – projekt 34/16.
 9. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png