Podpisano umowę na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Utworzono: piątek, 29, kwiecień 2016

phoca thumb l 1W dniu 28 kwietnia br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie, została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Staszowskim a firmą Energia w Kogeneracji „EWK” S.A. z Wilczy, dotycząca opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz na obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego” wraz ze studium wykonalności, które stanowić będzie załącznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – Oś priorytetowa 3. ,,Efektywna i zielona energia”.


Po ogłoszeniu konkursu wniosków i przedstawieniu przez instytucję zarzą-dzającą wytycznych odnośnie projektu, co nastąpi najprawdopodobniej we wrze-śniu br., Powiat Staszowski złoży wniosek o dofinansowanie na przedmiotowe zadanie.
    Budowę instalacji fotowoltaicznej planuję się na następujących budynkach - w Staszowie: Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespo-łu Szkół, Centrum Kształcenia Praktycznego, Powiatowego Centrum Sporto-wego i Liceum Ogólnokształcącego, a także w Połańcu na budynku  tamtejszego Zespołu Szkół.

Tekst: Mariusz Fijałkowski
Foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png