W sprawie przeciwdziałania powodzi

Utworzono: środa, 27, kwiecień 2016

phoca thumb l 7,,Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami” – przedstawienie wyników analiz i prezentacja preferowanego wariantu inwestycyjnego, to pełny tytuł spotkania-konsultcji, jakie w dniu 26 kwietnia br. odbyło się w Urzędzie Gminy Łubnice.

    Prezentację dotyczącą koncepcji przedstawił Jacek Opalski z Integrated Engineering Sp. z o.o. w Warszawie, spółki, która tworzyła opracowanie przez ostatni rok. Realizację projektu przygotowania koncepcji, zakończonej propozycjami rozwiązań problemu, rozpoczęto od identyfikacji zagrożonych obszarów, budowy modeli hydrologicznych dla najważniejszych cieków w zlewni i analizy aktualnych zagrożeń powodziowych. W drugim etapie przeprowadzono wielokryterialne, wariantowe analizy hydrologiczne i dokonano wyboru rekomendowanego wariantu działań, kończąc na opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko procesu związanego z wykonaniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
    Ustalono, że główne zagrożenie powodziowe w zlewni Kanału Strumień wynika z jego położenia w dolinie zalewowej Wisły, co powoduje, że cofka wiślana dla wody max 1% sięga 20 km w górę Kanału powodując rozległy zalew. W przypadku dopływów Kanału Strumień zlokalizowanych na wysokości wałów przeciwpowodziowych, zasięg zalewu na tych dopływach w dużym stopniu wynika z faktu, że woda powodziowa przelewa się przez koronę wałów. Taka sytuacja występuje na Dopływie z Grabowa, Cieku od Beszowej, Strudze Komorowskiej, Rowie w Zofiówce, Rowie z Czarzyzny, Dopływie ze Sroczkowa i Dopływie spod Oblekania. W przypadku pozostałych dopływów, zagrożenia powodowane są przede wszystkim przez przepusty, które mają zbyt małe światło dla przepływu wód powodziowych, co powoduje ich piętrzenie i w konsekwencji występowanie z koryta i zalewanie okolicznych zabudowań.
    Przedstawiono 6 różnych rozwiązań problemu dla sytuacji zalewowej w zlewni Kanału Strumień, z którego rekomendowany do realizacji wariant WP++ przewiduje:
1.    budowę wału odgradzającego Kanał Strumień od Wisły, co pozwoli wyeliminować negatywny wpływ cofki wiślanej, sięgającej około 20 km w górę Kanału,
2.    budowę polderu wraz z budowlą wylotową, co spowoduje obniżenie zwierciadła wód powodziowych na Kanale Strumień na odcinku poniżej od poldera oraz kontrolowane rozlewanie się wody na jego powierzchni,
3.    łączny efekt pracy poldera i wyeliminowanie cofki od Wisły, pozwoli obniżyć zwierciadło wody powodziowej dla Q max 1%, tak by utrzymać wzniesienie korony wałów istniejących średnio na wysokości 1 m nad poziom wody. Jedynie trzy krótkie odcinki wałów wymagają podniesienia korony,
4.    budowę suchych zbiorników na Rząsce i na Strudze, których praca znacznie ograniczy zasięg zalewu na odcinkach cieków poniżej zbiorników i pozwoli wyeliminować zalewanie budynków wodą o głębokości większej niż 0,5 m.

    Realizacja wariantu WP++, wg szacunków kosztów wyniesie około 101,5 mln zł. W porównaniu wariant wysiedleniowy WL, polegający na przeniesieniu majątku osób zagrożonych powodzią poza teren zalewowy kosztowałby 299,2 mln zł. Ponadto po realizacji inwestycji rekomendowanego wariantu WP++, liczba zagrożonych budynków i ludzi w strefie Qmax 1%, wodą poniżej 0,5 wyniesie ,,0”. Jest to rzadko spotykany efekt przy rekomendacji wariantu rozwiązania problemu zabezpieczania przeciwpowodziowego, w tym przypadku dla zlewni Kanału Strumień.
    Prezentacja koncepcji i proponowanych rozwiązań miała na celu wymianę poglądów autorów planu z przedstawicielami władz samorządowych i mieszkańcami gminy Łubnice. Stąd obecność na spotkaniu, m.in.: starosty staszowskiego Michała Skotnickiego, wicestarosty Tomasza Fąfary, przewodniczącego Rady Gminy Łubnice Mariana Komasary oraz radnych powiatu staszowskiego: Janusza Bąka i Jerzego Karwasińskiego. Urząd Wojewódzki w Kielcach reprezentowała Anna Hejduk – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, natomiast Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach reprezentował zastępca dyrektora ds. technicznych Paweł Taborski, który pozytywnie ocenił przedstawioną koncepcję i rekomendowany wariant WP++. Przed samorządowcami stanęło więc wyzwanie polegające na wprowadzenie rozwiązania WP++ do programów przeciwpowodziowych wojewódzkich i krajowych, a także pozyskanie środków na jego realizację, z funduszy unijnych i krajowych.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png