Ogłoszenie Starosty Staszowskiego

Utworzono: wtorek, 12, kwiecień 2016

      Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie  Nr LVIII/52/10 z dnia 19.08.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad projektem:  
- w sprawie zmiany  Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Termin rozpoczęcia konsultacji : 12 kwietnia 2016 r.
Termin zakończenia konsultacji: 26 kwietnia 2016 r.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: 
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Z projektem można zapoznać się w w/w komórce, a ponadto jest on zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Staszowie  www.staszowski.eu. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii co do projektów w/w aktów. Opinie należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Staszowie, składać w kancelarii urzędu lub bezpośrednio do komórki organizacyjnej, o której mowa wyżej. Do wyrażenia pisemnych opinii  wykorzystywany może być formularz, którego wzór określa załącznik.

Załączniki:
•    projekt uchwały
•    formularz opinii

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png