Eksperymenty edukacyjne w staszowskim Liceum

Utworzono: piątek, 08, kwiecień 2016

phoca thumb l 5W dniu 6 kwietnia br., w auli Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, odbyło się uroczyste podsumowanie prowadzonych w szkole eksperymentów pedagogicznych.


Wśród zaproszonych gości byli, m.in.: poseł Krystian Jarubas, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, dyrektor ds. Rozwoju Edukacji Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty Norbert Krzystanek, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów Jolanta Macias, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie Jan Ungeheuer,  dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Staszowie Jan Gromniak, prezes Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Staszowski” Henryk Makuch, prezes Staszowskiej Izby Gospodarczej Wojciech Skowron, kierownik Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Staszowie Joanna Cheba, przedstawiciel Hut Szkła Gospodarczego dyr. Marek Legawiec, Joanna Drożdżowska z Nadleśnictwa w Staszowie oraz ks. Szczepan Janas – proboszcz parafii św. Bartłomieja w Staszowie.       
W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele służb mundurowych oraz uczelni współpracujących ze staszowskim Liceum podczas realizacji eksperymentów pedagogicznych, m.in.: prof. zw. dr hab. Waldemar Kowalski z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  płk dr inż. Szymon Mitkow z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu płk Krzysztof Leśniak oraz mjr Tadeusz Banaszek z WKU Sandomierz.
Wszystkich obecnych serdecznie powitała dyrektor staszowskiego LO Anna Karasińska. Następnie głos zabrali liderzy eksperymentów pedagogicznych, którzy szczegółowo omówili i wyjaśnili cel każdego działania. Wyniki w formie prezentacji multimedialnych zaprezentowali m.in. Joanna Nowicka – nauczyciel fizyki, która omówiła „Praktyczne wykorzystanie fizyki w życiu człowieka”. Celem eksperymentu było, m.in.: popularyzowanie fizyki współczesnej i astronomii  wśród  uczniów, pogłębianie  wiedzy  fizycznej  przez  eksperymenty i pokazy fizyczne, rozwijanie  umiejętności  posługiwania się technologią informacyjną do zbierania danych i ich przetwarzania oraz eksponowanie  interdyscyplinarnego  znaczenia  fizyki  dla  techniki,  medycyny,  ekologii oraz jej  związku z różnymi  dziedzinami  działalności  ludzkiej.
Marek Morawski – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w staszowskim LO omówił temat pt. „Szkolenie wojskowe przepustką w lepszą przyszłość”. W ramach trzyletniego cyklu kształcenia w latach 2013 – 2016, zrealizowano zadanie, którego celem było poznanie przez uczniów, m.in: struktury obronności państwa, zasad reagowania w sytuacjach zagrożeń, zasad udzielania pierwszej pomocy, znajomości regulaminów wojskowych itp. W okresie 3 lat realizacji eksperymentu, uczniowie wzięli udział w różnych formach kształcenia z zakresu wojskowości i innych służb mundurowych, takich jak: wykłady w Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie; spotkania i warsztaty z ciekawymi ludźmi związanymi z obronnością kraju; zajęcia z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Policji; obozy szkoleniowe w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie; szkolenia wojskowe w ramach manewrów strzeleckich; rajdy klas mundurowych do miejsc związanych z walkami żołnierzy AK; zajęcia w Powiatowym Centrum Sportowym dotyczące podstaw ratownictwa wodnego oraz zajęcia na ścianie wspinaczkowej.
Nauczyciel biologii LO Grzegorz Skubera omówił eksperyment, realizowany w latach 2013 – 2015, pt. ,,Staszowskie na przyrodniczej mapie Polski”, którego było m.in. podniesienie skuteczności kształcenia biologii przy wykorzystaniu różnorodnych dostępnych metod. Opiekę merytoryczną nad jego realizacją sprawowali pracownicy naukowi Zakładu Ochrony Przyrody Instytutu Biologii UJK w Kielcach. Uczestnikami eksperymentu byli uczniowie klas LO, realizujący program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym.  W ramach eksperymentu przewidziano, m.in.: zapoznanie uczniów z różnorodnością przyrody Ziemi Staszowskiej, z prostymi metodami badań przyrodniczych, wyrobieniem umiejętności rozpoznawania pospolitych gatunków organizmów w terenie oraz zapoznanie uczniów z formami ochrony przyrody.
Czwartą, ostatnią prezentację, przedstawili wspólnie latynistka Maria Szewczyk oraz Tomasz Bielecki - nauczyciel historii. W swoim wystąpieniu pedagodzy omówili przebieg eksperymentu pt. „Przez inskrypcje – w głąb dziejów” i „Ziemia Staszowska przez stulecia”. Najważniejsze cele obydwu eksperymentów to: propagowanie nauczania i rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem łacińskim oraz rozwijanie ich myślenia historycznego poprzez ukazanie elementów dziejów Ziemi Staszowskiej na tle historii Polski i historii powszechnej; kształtowanie i doskonalenie umiejętności dostrzegania przez uczniów zależności między różnymi dziedzinami życia społecznego; nawiązywanie przez szkołę współpracy i kontaktów z instytucjami oświatowymi, religijnymi i samorządowymi, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Realizacja założeń zintegrowanych eksperymentów pedagogicznych „Przez inskrypcje – w głąb dziejów” oraz „Ziemia Staszowska przez stulecia” odbywała się w różnorodnej formie. Były to: zajęcia teoretyczne w sali lekcyjnej; zajęcia warsztatowe w terenie; wycieczki; zajęcia praktyczne; przygotowania do konkursów językowo-historycznych; aktywność własna uczniów, związana z wypełnianiem przygotowanych dla nich kart pracy; popularyzacja w środowisku lokalnym osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, wynikających z realizacji zintegrowanych eksperymentów pedagogicznych.

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png