Oświatowo-budżetowa sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: czwartek, 31, marzec 2016

phoca thumb l 6Posiedzenie odbyło się w dniu 30 marca br., z porządku obrad, na wniosek starosty staszowskiego Michała Skotnickiego, z powodu niezakończonych konsultacji społecznych, wycofano projekt uchwały dotyczący przyjęcia ,,Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2022, w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych”. Przed głosowaniem projektów uchwał radni jednogłośnie przyjęli rezolucję w sprawie sytuacji spółki ENGIE SA, której głównym adresatem jest minister skarbu państwa Dawid Jackiewicz.

    Następnie radni przegłosowali wszystkie 6 projektów uchwał, które dotyczyły:
1. odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność”, dotyczącego zaopiniowania projektów wcześniejszych uchwał w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad obniżania nauczycielom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
2. zmiany Uchwały Nr LV/26/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
3. zmiany Uchwały Nr LV/27/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad obniżania nauczycielom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
4. określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku,
5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2027,
6. zmian w budżecie na 2016 rok.

    Przed zamknięciem obrad przewodniczący Rady Damian Sierant przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za 2015 rok w terminie do końca kwietnia br.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

 

REZOLUCJA NR 1/2016 RADY POWIATU w STASZOWIE
 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie sytuacji spółki ENGIE SA

     Na podstawie § 6 pkt. 2 ust. 4 Regulaminu Rady Powiatu w Staszowie, stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Powiatu Staszowskiego (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2013 r., poz.1620)

     Rada Powiatu w Staszowie, jako organ stanowiący, stojący na straży szeroko rozumianego bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego ludności zwraca się z prośbą do Pana Ministra o podjęcie działań mających na celu monitorowanie i nadzór przez Skarb Państwa akcji spółki ENGIE SA w związku z zamiarem optymalizacji jej aktywów.
Grupa ENGIE SA podjęła decyzję o zaproszeniu potencjalnych inwestorów do wyrażania zainteresowania udziałem w optymalizacji aktywów Elektrowni Połaniec, co oznacza poszukiwanie nowego właściciela. Nasze stanowisko podyktowane jest troską o dalszy rozwój Powiatu. Elektrownia w Połańcu od momentu powstania w latach 80-tych XX wieku, jest jednym z trzech największych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie powiatu i stanowi potencjał rozwoju gospodarczego dla całego regionu.
     Dotychczasowe procesy przekształceniowe w sposób znaczący wpłynęły na wzrost konkurencyjności firmy i całego regionu, dzięki np. wydzieleniu spółek branżowych, niezwiązanych bezpośrednio z produkcją elektryczną, w których zatrudnienie znalazło wielu mieszkańców.
     Dziś ENGIE SA zatrudnia kilkaset osób, a kilka tysięcy jest zatrudnionych w Spółkach bezpośrednio związanych z Jej aktywnością. Ewentualne problemy funkcjonowania ENGIE SA w sposób bezpośredni przełożą się na niekorzystne funkcjonowanie w/w Spółek.
     Zamiar sprzedaży firmy przez jej właściciela, powinien spowodować zaangażowanie spółek Skarbu Państwa w proces sprzedaży. Taka decyzja zabezpieczy w przyszłość ekonomiczną i społeczną mieszkańców Powiatu Staszowskiego i co najważniejsze dla jego dalszego rozwoju, zagwarantuje stabilność kilkuset miejsc pracy.
Rada Powiatu dostrzegając wagę problemu, w imieniu pracowników i przedsiębiorców współpracujących z ENGIE SA – mieszkańców powiatu, prosi o przeanalizowanie zaistniałej sytuacji i podjęcie decyzji dających bezpieczeństwo regionu i jego mieszkańców.

     Rada Powiatu w Staszowie zobowiązuje Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Staszowie do niezwłocznego przedłożenia rezolucji nr 1/2016 Ministrowi Skarbu Państwa - Panu Dawidowi Jackiewiczowi.

Otrzymują:
Adresat - Minister Skarbu Państwa Pan Dawid Jackiewicz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Rada Powiatu w Mielcu, Rada Miejska w Staszowie, Rada Miejska w Połańcu, Rad Miejska w Osieku, Rada Gminy w Bogorii, Rada Gminy w Łubnicach, Rada Gminy w Oleśnicy, Rada Gminy w Rytwianach, Rada Gminy w Szydłowie, Rada Gminy Borowa, Rada Gminy Gawłuszowice, a/a.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech