W trosce o rodziny zastępcze

Utworzono: wtorek, 01, marzec 2016

PCPR rodziny zastepczeW dniu 26 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie, odbyło się spotkanie rodzin zastępczych z terenu powiatu staszowskiego z sędzią Marią Rutkowską - przewodniczącą Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Staszowie.  

    Wszystkich przybyłych na spotkanie powitał wicestarosta Tomasz Fąfara, który przy okazji przypomniał zadania i obowiązki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jakie spoczywają na władzach powiatu. Następnie dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Anna Ogórek, przedstawiła informację o funkcjonowaniu na terenie powiatu staszowskiego 41 rodzin zastępczych, z czego: 22 to rodziny spokrewnione, a 19 rodziny niezawodowe. W rodzinach tych łącznie przebywa 55 dzieci.  Realizując ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat zapewnia wsparcie oraz pomoc prawną osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
    Pani sędzia Maria Rutkowska udzieliła szczegółowych informacji dotyczących wypełniania obowiązków opiekuńczych przez rodziców zastępczych, wobec dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz na temat udziału rodziców biologicznych w procesie wychowawczym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Na zakończenie spotkania rodzice zastępczy mieli możliwość zadawania pytań pani sędzi Marii Rutkowskiej i uzyskania wyjaśnień dotyczących problemów do tej pory nierozwiązanych.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

PCPR rodziny zastepcze

Podczas spotkania, od lewej: Anna Ogórek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, sędzia Maria Rutkowska - przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Staszowie i wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png