O wsparciu inwestycyjnym sektora MŚP

Utworzono: piątek, 19, luty 2016

phoca thumb l 3W dniu 18 lutego br., w Zakątku Świętokrzyskim w Sielcu odbyła się pierwsza, w tym roku, konferencja informacyjna, podczas której przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, poinformowali o zasadach sporządzania wniosków do pierwszej transzy środków unijnych na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw.

W konferencji z udziałem ponad 100 przedsiębiorców z terenu powiatu staszowskiego, a także samorządowców, udział wzięli: poseł na Sejm Kazimierz Kotowski, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członkowie Zarządu Województwa: Marek Szczepanik i Agata Binkowska, radny Sejmiku Województwa Izydor Grabowski, a także prezes Zarządu Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. Krzysztof Kobryń i zastępca prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. Krzysztof  Marwicki.
    Spotkanie prowadził starosta staszowski Michał Skotnicki, a główną prezentację dotyczącą założeń, zasad i zakresu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw środkami RPO WŚ w 2016 roku, przedstawił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik. Prezentacja zawierała informacje dotyczące, m.in.: kryteriów merytorycznych oceny wniosków dla Działania 2.5 - Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, w tym zgodności projektów z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi wytycznymi i dokumentami programowymi na lata 2014 – 2020 oraz efektywności ekonomicznej projektów. Istotne informacje dotyczyły innowacji produktowej – wprowadzenia na rynek nowego towaru lub usługi względnie ulepszenie oferowanych uprzednio towarów, a także innowacji procesowej – polegającej na wprowadzeniu do praktyki w przedsiębiorstwach nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy. Równie ważne kryteria oceny projektów dotyczyć będą także innowacji marketingowej i organizacyjnej, mających wpływ na zmianę dotychczasowego wyglądu produktu, opakowania i ceny, jak również organizacji pracy oraz relacji zewnętrznych. Punktacja zgłaszanych projektów dotyczyć będzie również ich zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami dla województwa świętokrzyskiego, którymi są: przemysł metalowo-odlewniczy, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, zasobooszczędne budownictwo, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, technologie informacyjno-komunikacyjne, branża targowo-kongresowa i zrównoważony rozwój energetyczny. Rozpoczęcie konkursu wniosków na Działanie 2.5 planowane jest na dzień 29 marca br. Pod koniec spotkania przedstawiciele Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. i Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o., zaproponowali wsparcie finansowe dla przedsiębiorców zarówno przy realizacji samych inwestycji, jak również na pokrycie kosztów zleceń kierowanych do środków badawczych czy wysokości wadiów przy przetargach. Dyskusja i odpowiedzi na pytania od przedsiębiorców zakończyły konferencję.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka


Działanie 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.
    
    W ramach działania 2.5 projekty realizowane przez MŚP powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.  W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:  
1.   Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we wczesnym etapie rozwoju (start-upy), w szczególności w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, które mogły zostać utworzone dzięki interwencji prowadzonej w ramach CT 8.
2.   Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych.
3.   Dokonywanie zasadniczych zmian  procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.
4.   Inwestycje realizowane przez MŚP mające na celu świadczenie e-usługi, przy czym projekt może obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia tej e-usługi wraz z ewentualnymi niezbędnymi specjalistycznymi szkoleniami i kursami skierowanymi do kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach.
    W ramach uzupełnienia wsparcia na w/w przedsięwzięcia istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na niezbędne, uzasadnione specjalistyczne szkolenia i kursy kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Koszty kwalifikowalne kursów i szkoleń specjalistycznych kadr (pracowników)  zatrudnionych w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie, które stanowią uzupełnienie do finansowanego  typu projektu nie mogą przekroczyć poziomu 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu. W ramach Działania 2.5 wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Ze wsparcia wyłączone są osoby podlegające ubezpieczaniu w KRUS.
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych  na poziomie projektu: ▪ 55% mikro i małe przedsiębiorstwa, ▪ 45% średnie przedsiębiorstwa, ▪ 85% w przypadku pomocy de minimis.
Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
1. Dla mikroprzedsiębiorcy: minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu - 50 000,00 PLN, maksymalna wartość wydatków – do kwoty 3 000 000,00 PLN.
2.  Dla małego przedsiębiorcy: minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN, maksymalna wartość wydatków - do kwoty 5 000 000,00 PLN.
3. Dla średniego przedsiębiorcy: minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu - 50 000,00 PLN, maksymalna wartość wydatków – do kwoty 9 000 000,00 PLN.
    
Informacja o konkursie będzie zamieszczona na: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl


 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png