Uchwalono budżet powiatu

Utworzono: czwartek, 31 grudzień 2015

phoca thumb l 3W dniu 31 grudnia 2015 roku, podczas 20. sesji Rady Powiatu w Staszowie, przegłosowano 6 projektów uchwał, w tym tę najważniejszą, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu staszowskiego na 2016 rok.

Po rozpoczęciu posiedzenia przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta, do zaproponowanego porządku obrad, starosta staszowski Michał Skotnicki, w imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie, zgłosił dodatkowo 1 projekt uchwały i tak rozszerzony prządek został przyjęty jednogłośnie.  Procedowanie uchwał rozpoczęto od przyjęcia  projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata: 2016-2027. Stosowną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały odczytała skarbnik powiatu staszowskiego Jolanta Piotrowska. Drugi projekt uchwały dotyczył uchwalenia budżetu powiatu staszowskiego na 2016 rok. W tym przypadku, skarbnik Jolanta Piotrowska także odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu. Następnie przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu w Staszowie wyrazili pozytywne opinie o projekcie budżetu, który został uchwalony jednogłośnie. W dalszym ciągu głosowań przyjęto jeszcze cztery projekty uchwał, które dotyczyły:
▪ ustalenia wydatków budżetu powiatu staszowskiego, łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,
▪ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2015-2024,  
▪ zmian w budżecie na 2015 rok,
▪ przesunięcia środków PFRON w związku z koniecznością ich wydatkowania przed końcem roku.
    Przed zakończeniem obrad, starosta Michał Skotnicki, w imieniu własnym i członków Zarządu Powiatu, podziękował wszystkim osobom, które pracowały nad sporządzeniem projektu uchwały budżetowej, na czele ze skarbnik Jolantą Piotrowską.
    Dochody budżetu powiatu na 2016 rok zaplanowano w wysokości 64 mln 700 tys. 886 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 57 mln 812 tys. 762 zł, a dochody majątkowe w wysokości 6 mln 888 tys. 123 zł. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 62 mln 614 tys. 264 zł, z tego: wydatki bieżące – 53 mln 940 tys. 573 zł, a wydatki majątkowe – 8 mln 673 tys. 690 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku budżetowym, uchwalono w wysokości 6 mln 663 tys. 335 zł, z tego: wydatki bieżące – 3 mln 394 tys. 707 zł, a wydatki majątkowe – 3 mln 268 tys. 628 zł. Nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie – 2 mln 86 tys. 621 zł, w całości przeznaczono na spłatę rat kredytów. W budżecie utworzono rezerwy: ogólną w wysokości – 111 tys. 668 zł oraz celową w wysokości – 112 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.  

                                                                                        Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech