Strategia społeczna w opracowaniu

Utworzono: wtorek, 27, październik 2015

phoca thumb l 2Kolejne posiedzenie Zespołu do Spraw Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Staszowskiego na lata 2015–2022 odbyło się w dniu 22 października br.

    Spotkanie prowadził Ryszard Stachura – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W pierwszej części dokonano podsumowania zakończonego etapu prac nad ustaleniem diagnozy problemów społecznych powiatu staszowskiego. W części drugiej dyskusja dotyczyła analizy SWOT, misji, wizji strategii oraz określenia celów strategicznych i operacyjnych. Po zakończeniu prac nad projektem dokumentu, zostanie on przekazany do konsultacji społecznych, a następnie przedłożony Radzie Powiatu do uchwalenia.
    
    Równolegle kontynuowane są prace związane z przygotowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2020.  Po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii, prace nad wykonaniem Prognozy dobiegają końca, a termin ich zakończenia to 10 listopada 2015 roku. Po uwzględnieniu uwag w/w dwóch instytucji odnośnie Prognozy, dokument ten zostanie udostępniony społeczeństwu i zainteresowanym instytucjom, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych i uzyskania wymaganych prawem opinii i uzgodnień. Po zakończeniu procesu konsultacji, zostanie sporządzone ich podsumowanie wraz z uzasadnieniem, co umożliwi wprowadzenie ewentualnych zmian do zapisów Strategii. Zakłada się, że ,,Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata: 2015-2020”, po realizacji w/w procedur, zostanie przyjęta w drodze uchwały Rady Powiatu w Staszowie pod koniec bieżącego roku. Więcej informacji na www.staszowski.eu.

                              

 Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png