Ratujemy Bizony!!!

bizony zajawkaSzanowni Państwo, pragnę poinformować, że w proces ratowania stada bizonów w Kurozwękach, władze samorządowe powiatu staszowskiego zaangażowały się już od pierwszych dni września 2014 roku. Zostało przeprowadzonych szereg rozmów, także z udziałem Panów Jana Marcina i Michała Popielów, zarówno w Kielcach jak i w Warszawie. Rozmowy, poparte szeregiem pism, miały także miejsce w Biurach Poselskich parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej. Obecnie podajemy najnowsze informacje dotyczące tej jakże przykrej sprawy.

                                    Z poważaniem

                                       Starosta Staszowski

                                         Michał Skotnicki

 

pismo1

pismo2

Komunikat gotowy!!!

    W piątek, 9 października br., podczas spotkania Staszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jakie odbywało się w sali balowej pałacu w Kurozwękach, korzystając z okazji, prezes Zespołu Pałacowego Sp. z o.o. Michał Popiel de Bisgelin poinformował o zakończeniu redakcji oficjalnego komunikatu kończącego blisko dwuletnią batalię o uratowanie hodowli bizonów.
    Ze strony Ministerstwa Środowiska rozmowami kierował podsekretarz stanu, główny konserwator przyrody dr n. praw. Piotr Otawski, z którym prezes Michał Popiel de Boisgelin spotykał się w ostatnich miesiącach kilka razy, dzięki czemu osiągnięto satysfakcjonujący obydwie strony kompromis. Podstawowe założenie wypracowanego dokumentu dotyczy zezwolenia na dalszą hodowlę, przez co najmniej 15 lat, stada liczącego 85 szt. Niemniej założono możliwość zwiększenia liczby osobników, w związku z nieograniczoną obecnie możliwością zbytu mięsa bizoniego do krajów Europy Zachodniej, co poprawi rentowność hodowli i umożliwi stworzenie dodatkowych miejsc pracy.
    Prezes Michał Popiel de Bisgelin, w serdecznych słowach podziękował staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu za pomoc podczas całego okresu odwołań od decyzji likwidującej hodowlę i negocjacji na różnych szczeblach administracji, począwszy od województwa, po Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Gospodarki. Prezes Popiel przypomniał starania, jakie starosta Michał Skotnicki rozpoczął jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy to pełnił funkcję wicestarosty, po wizytę w dniu 22 lipca br. w Warszawie i spotkanie w wicepremierem, ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim. W dowód wdzięczności starosta Michał Skotnicki otrzymał od prezesa Michała Popiela de Boisgelin kopię grafiki Wojciecha Gersona przedstawiającą pałac w Kurozwękach, z poł. XIX w.
    Prezes Michał Popiel de Boisgelin słowa podziękowań skierował również pod adresem wszystkich mieszkańców ziemi staszowskiej i innych regionów województwa oraz kraju, którzy w różny sposób wspierali starania o utrzymanie hodowli, m.in. poprzez składanie podpisów pod petycją, których uzbierało się ponad 15 tysięcy.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

 

W sprawie bizonów


    W sobotę, 19 września br., w Zespole Pałacowym w Kurozwękach gościła TVP Kielce, robiąc materiał dotyczący aktualnego stanu negocjacji z Ministerstwem Środowiska w sprawie zmiany decyzji o likwidacji hodowli bizonów. Jak poinformował prezes Zespołu Pałacowego Sp. z o.o. Michał Popiel, po rozmowach w ministerstwie, jakie miały miejsce w piątek 11 września br., a także w wyniku wcześniejszych negocjacji, udało się wypracować kompromis, którego głównym założeniem jest uzyskanie zgody na dalszą hodowlę w okresie minimum 15 lat. Aktualnie eksperci z Ministerstwa Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opracowują stosowną decyzję w tej sprawie, która zawierać będzie szczegółowe uwarunkowania, jakie ustalono w wyniku wcześniejszych rozmów.
    Obecny na nagraniu starosta staszowski Michał Skotnicki, podkreślił szczególne znaczenie wypracowanego kompromisu dla utrzymania dotychczasowych miejsc pracy w Kurozwękach, a także ich zwiększenia w najbliższych miesiącach, w związku z planami rozszerzenia handlu mięsem bizonim na kraje Europy Zachodniej, gdzie popyt na ten produkt jest nieograniczony.
    Z takiego obrotu sprawy cieszą się nie tylko właściciele stada państwo Popielowie, ale także zatrudnieni w Zespole Pałacowym pracownicy, dla których perspektywa bezrobocia została oddalona.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

 

 

 

kwatralnik 59 bizony 1 1

kwatralnik 59 bizony 2 2

kwatralnik 59 bizony 3 3

SIG bizony 1

SIG bizony 2

 

Protest młodych Ukraińców    

    W programie pobytu ukraińskiej młodzieży w powiecie staszowskim, w lipcu br., nie mogło zabraknąć zwiedzania Zespołu Pałacowego Kurozwęki. Tu nasi młodzi przyjaciele nie mogli uwierzyć, że możliwe było podjęcie przez urzędników decyzji o likwidacji czegoś tak wyjątkowego i pięknego, jak hodowla bizonów amerykańskich. Mimo, że nie uwierzyli na wszelki wypadek dołączyli do akcji społecznego protestu przeciwko tej absurdalnej decyzji. Tradycyjnie złożono wizytę w Stadninie Koni Czystej Krwi Arabskiej będącej, podobnie jak stado bizonów, własnością państwa Popielów. Większość z podziwianych koni ma w swoim rodowodzie przodków, które przed 200 laty pasły się na pastwiskach hr. Jana Nepomucena Potockiego, lub jego przyjaciela księcia Eustachego Sanguszki ze Sławuty.
Під час перебування українських гостей в програмі не могло забракнути довшого перебування у Палацовому Комплексі Курозвенки. Тут наші молоді друзі не могли повірити, що можливим було прийняття урядовцями рішення про ліквідацію такого винятково і прекрасного, як годівля американських бізонів. Поза тим, що не повірили, долучились до акції громадського протесту проти цього абсурдного рішення. Традиційно було здійснено візит до Стайні коней чистої арабської крові, яка є, як і стадо бізонів, власністю родини Попелів. Більшість коней мають у своєму родоводі предків, які 200 років тому паслись на пасовищах графа Яна Непомуцена Потоцького або його друга – графа Євстахія Сангушко зі Славути.

                                Arch. Zespół Pałacowy Kurozwęki

Z wizytą u wicepremiera

Nie ustają działania prowadzone w obronie stada bizonów w Kurozwękach i nie dopuszczenia do jego likwidacji, a co za tym idzie także miejsc pracy, o które szczególnie trudno na ziemi świętokrzyskiej.
    W środę 22 lipca br., tj. na drugi dzień po nagraniu ,,Sprawy  dla reportera” (planowana emisja we czwartek 27 sierpnia br.) hodowcę Jana Marcina Popiela i starostę staszowskiego Michała Skotnickiego przyjął wicepremier, minister gospodarki  Janusz Piechociński. Omówiono aktualny stan sprawy i po raz kolejny zaproponowano rozwiązania dla tego konfliktu, m.in., utworzenie stref buforowych wokół stad żubrów w których wykluczona będzie hodowla bizonów amerykańskich, a także umieszczenie najcenniejszych genetycznie żubrów w obszarze zagrodzonym, nawet o powierzchni kilku tysięcy hektarów. Takie rozwiązanie umożliwiłoby również pełną kontrolę nad stanem zdrowotności żubrów, co jak wiadomo nie przedstawia się najlepiej. Niemniej strona staszowska w żadnym wypadku nie zamierza ingerować w obszar hodowli żubrów, jedynie prosi wicepremiera o nie dopuszczenie do zniszczenia  kurozwęckiego stada bizonów, co niewątpliwie zakończy się bankructwem całego Zespołu Pałacowego w Kurozwękach. Spotkanie, do którego doszło w Ministerstwie Gospodarki, zakończyło się deklaracją wicepremiera Janusza Piechocińskiego o zintensyfikowaniu jego działań na rzecz zachowania hodowli bizonów w Kurozwękach.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

 

Sprawa dla reportera

We wtorek, 21 lipca br., w warszawskim studiu Telewizji Polskiej został nagrany materiał do sierpniowej, emisji programu ,,Sprawa dla Reportera”. Poruszono dwa problemy, skandalicznej decyzji likwidacji hodowli bizonów w Kurozwękach i bulwersującej, kolejnej afery finansowej, która doprowadziła do bankructwa kilkudziesięciu polskich przedsiębiorców.
    Dyskusję na temat bizonów poprzedziła emisja filmu nakręconego w Kurozwękach w połowie lipca, w którym pokazano pięknie prosperującą hodowlę, korzyści jakie przynosi, a także opinie o całej sprawie mieszkańców Kurozwęk i pracowników Zespołu Pałacowego. W materiale nie zabrakło także wielowiekowych dokonań i zasług rodu Popielów dla I, II i III Rzeczypospolitej. Sprawę ratowania stada bizonów wsparli m.in.: Krzysztof Zanussi, Paweł Kukiz, i Krzysztof Daukszewicz, za co należą się im słowa najwyższego uznania i podziękowania. Emisję programu zapowiedziano na dzień 27 sierpnia br, o czym będziemy jeszcze informować.

                    Tekst i foto: Andrzej Kowalski

 

Z sercem na dłoni

Pragnący zachować anonimowość Lucjan P. z Wiązownicy, podarował państwu Karen i Janowi Marcinowi Popielom pomidora, jaki urósł w jego ogródku. Okazwygląda identycznie jak serce bizona, zarówno pod względem wagi, kształtu, jak i koloru. Lucjan tym samym powiększył grono osób, które od samego początku moralnie wspierają hodowców tych szlachetnych zwierząt w walce z absurdalną decyzją o likwidacji tak wspaniale prosperującej hodowli, dającej ludziom zatrudnienie i rozsławiającej ziemię staszowską w kraju i za granicą.
    Uznanie dla działalności gospodarczej i kulturowej państwa Popielów ze strony współmieszkańców ziemi staszowskiej, poparte jest licznymi nagrodami europejskimi i krajowymi. Jedną z nich była prestiżowa ,,Europa Nostra” ( pol. ,,Nasza Europa” ), wręczona w dniu 3 czerwca 2005 roku w Oslo przez króla Danii księcia Henriego Jeana de Monpezat. ,,Europa Nostra” jest europejską federacją stowarzyszeń, która propaguje oraz chroni dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne Starego Kontynentu. Federacja składa się z 250 organizacji pozarządowych, działających w 45 krajach europejskich. Stowarzyszenie zostało założone w 1963 roku i ma swoją siedzibę w Hadze. Od 1978 wręcza nagrody pieniężne za utrzymywanie i restaurację obiektów kulturowych w krajach europejskich oraz honoruje inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
    W październiku 2004 roku, państwo Popielowie otrzymali  ogólnopolską nagrodą ,,Optimus Hominum” ( pol. ,,Najlepszemu Człowiekowi”  ) przyznaną w kategorii ,,Sponsor roku” przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie. Innym wyróżnieniem rangi krajowej było otrzymanie, w połowie czerwca 2004 roku, nagrody ,,Piękniejsza Polska”, wyróżnienia nad którym patronat honorowy objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. W preambule do tytułu ,,Piękniejszej Polski” wpisano: ,,za tworzenie piękna, którym możemy szczycić się przed światem”. W jury konkursu zasiadali wtedy: minister kultury Waldemar Dąbrowski, prof. Wiktor Zinn, kompozytor Wojciech Kilar, aktor Wojciech Siemion, aktorka Beata Tyszkiewicz, dyr. TVP Nina Terentiew, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Andrzej Kozłowski, dyrektor Warszawskich Łazienek Marek Kwiatkowski i kasztelan Zamku w Gołubiu Dobrzyniu Zygmunt Kwiatkowski.
    W/w prezes POT Andrzej Kozłowski, rok wcześniej od przyznania "piękniejszej Polski", umiał docenić umiejętności państwa Popielów w tworzeniu czegoś nadzwyczajnego. We wrześniu 2003 roku, podczas XI Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw Tour & Ravel, prezes wręczył Janowi Marcinowi Popielowi Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej ,,Turystyczny Produkt Roku 2003” za ofertę pt. ,,Kurozwęki – pałac, bizony i arabskie konie”.  

    Ciągle więc pytamy, jak z perspektywy tych dokonań i sukcesów państwa Popielów, nad oceną których pochylały się osoby z ,,najwyższej krajowej, a nawet światowej sfery”, ma się ta wielce niezrozumiała decyzja o likwidacji hodowli bizonów, której 15-letnie prowadzenie udowodniło, że w najmniejszym nawet stopniu nikomu i niczemu nie zagraża. Przecież tym samym niszczymy ,,Naszą Europę” ,,Piękniejszą Polskę”, której fragmentem z Kurozwęk ,,możemy szczycić się przed światem”, czy wreszcie ,,Najlepszego Człowieka – Optimus Hominum”.
    Z wyżej opisanych sukcesów państwa Popielów, od lat korzystają przede wszystkim pracownicy zatrudnieni w Zespole Pałacowym w Kurozwękach, jak również inni mieszkańcy ziemi staszowskiej. Zgodnie z powiedzeniem ,,dobro powraca”, do państwa Popielów tym razem wróciło w postaci bizoniego – pomidorowego serca.

        
                                Tekst i foto: Jan Mazanka

 

 BIZONY NA KUROZWĘCKICH PASTWISKACH

 

 

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png