Z obrad XI sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: poniedziałek, 27, lipiec 2015

phoca thumb m 2W dniu 23 lipca br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbyła się XI sesja Rady Powiatu. Obrady otworzył i prowadził przewodniczący Rady Damian Sierant, który serdecznie przywitał wszystkich obecnych, następnie przedstawił program sesji.


W obradach uczestniczył Kazimierz Kotowski – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Porządek obrad na wniosek starosty staszowskiego Michała Skotnickiego poszerzono o punkt, dotyczący wyboru przedstawiciela powiatu w składzie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Wniosek został złożony w związku z końcem kadencji obecnej Rady. Na przedstawiciela powiatu w jej nowym składzie zgłoszono i zaakceptowano kandydaturę Tomasza Fąfary –  wicestarosty staszowskiego.   
Podczas obrad trzem funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Staszowie wręczono podziękowania za udział w zakończonej sukcesem akcji poszukiwawczej, jaka miała miejsce na terenie gminy Bogoria w dniu 9 lipca br. W jej wyniku udało się odnaleźć zaginioną 46–letnią kobietę – mieszkankę miejscowości Jurkowice. Podobna, także udana, akcja poszukiwawcza odbyła się 10 lipca na terenie leśnym, w pobliżu zalewu „Golejów”. Dyplomy i podziękowania odebrali: zastępca komendanta powiatowego policji w Staszowie mł. insp. Ryszard Komański, asp. Adam Gądek oraz st. sierż. Grzegorz Pargieła. W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych” głos zabrali m.in.: radny Stanisław Lech Zalewski, który, zwracając się do członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierza Kotowskiego z zapytaniem o dalszy los drogi wojewódzkiej Staszów – Stopnica, podkreślił konieczność poprawy jej stanu. Natomiast radny Grzegorz Rajca zwrócił uwagę na pilną potrzebę zniesienia ograniczenia tonażowego na drodze Staszów – Połaniec. Starosta Michał Skotnicki przypomniał o potrzebie generalnego remontu drogi Starachowice – Stopnica na terenie gminy Szydłów od Stopnicy.
W punkcie „Wnioski i oświadczenia radnych” głos zabrał radny Andrzej Kruzel, który zwrócił uwagę na konieczność poprawy stanu dwóch dróg tj. drogi Grzybów – Połaniec, przechodzącej przez cztery gminy, tj. Staszów, Rytwiany, Łubnice i Połaniec oraz drogi Sztombergi – Sulisławice – Sandomierz. W dalszej kolejności radny Andrzej Kruzel poruszył temat realnych możliwości starania się o pozyskanie z Ministerstwa Środowiska środków finansowych na odnawialne źródła energii. Następnie w formie oświadczenia podziękował członkowi Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierzowi Kotowskiemu za zrozumienie potrzeb i wspieranie, w trzech poprzednich kadencjach, samorządu Powiatu Staszowskiego, który w ostatnich rankingach znalazł się na 16 miejscu wśród ocenianych  25 powiatów. Wicemarszałek Kazimierz Kotowski ustosunkował się pozytywnie  do poruszanych przez radnych kwestii, uznając  konieczność ich realizacji. Następnie głosowano nad projektami uchwał w następujących sprawach:
1.    zmiany Uchwały Nr VII/24/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku,
2.    pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi Nr 0818T Połaniec-Niekurza,
3.    udzielenia pomocy finansowej gminom Staszów, Rytwiany, Połaniec, Łubnice oraz Szydłów, w związku z koniecznością usuwania azbestowych pokryć dachowych z budynków,
4.    zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024”,
5.    zmian w budżecie na 2015 rok.
    Po wyczerpaniu porządku obrad sesji przewodniczący Damian Sierant zamknął obrady.

                                  Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech